ANBI informatie Stichting Groente en Fruit voor Voedselbanken

Wij zijn een ANBI en als zodanig mogen giften aan onze stichting binnen de grenzen van de wet worden afgetrokken bij de inkomstenbelastingaangifte. Klik hier voor meer informatie. 

Naam instelling
Stichting Groente & Fruit voor Voedselbanken

RSIN nummer
859000862

Contactgegevens
Meidoornkade 19
3992 AG Houten
info@groentefruitbrigade.nl
KvK 72136804

Doelstelling
Voedselbankklanten voorzien van groente en fruit en het verminderen van verspilling van groente en fruit

Beleidsplan
Groente & Fruitbrigade Beleidsplan

Bestuurssamenstelling
Zie pagina “Over ons”

Beloningsbeleid
Al het werk wordt verricht door vrijwilligers en onkosten worden vergoed. Er zijn geen loonkosten.

Verslag activiteiten
Conform de statuten wordt jaarlijks door een externe accountant een financieel verslag opgesteld.

Financiële verantwoording
Het bestuur van de stichting is conform de statuten verplicht om jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de staat van baten en lasten van de stichting op te maken. Klik hier als u het jaarverslag van 2022 wilt lezen.